Leadership

Madhuresha D S / Co-founder & CEO
Prashant Shettar / Director
Narasimha Rao /  VP – Engineering Services
Sudarshan B N / VP – Healthcare Services

ADVISORS

Dr.Prashanth Southekal
Data Analytics
N.Venkatesan
EAM Services